A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Дубов'язівської селищної ради

Структура та органи управління закладу освіти

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 Вищим органом управління Закладу є Дубов’язівська селищна рада. Галузеве управління здійснює відділ освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної ради.

 До виключної компетенції Дубов’язівської селищної ради належать повноваження щодо прийняття рішень про:

-  затвердження установчих документів Закладу та змін і доповнень до них;

- прийняття рішення про припинення, реорганізацію або ліквідацію діяльності, затвердження ліквідаційного балансу;

- надання погодження на призначення та звільнення директора;

- закріплення нерухомого майна за Закладом на праві оперативного управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення такого майна;

- здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю навчального закладу;

 До компетенції відділу освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної  ради належать повноваження щодо:

- призначення на посаду та звільнення з посади директора Закладу, накладання на нього дисциплінарних стягнень та заохочень;

- погодження організаційної структури Закладу;

- здійснення поточного контролю за якістю надання Закладом послуг;

- здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю закладу;

-  здійснення організаційно-методичного керівництва Закладу;

- затвердження навчальних планів і програм по здійсненню навчально-виховного процесу в  Закладі;

- погодження Статуту Закладу та здійснення контролю за дотриманням його вимог;

- інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та рішеннями Засновника.

 Відділ освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної  ради свої повноваження з управління здійснює через директора  Закладу.

 Керівництво Закладом здійснює його директор, який має бути громадянином України, має вищу фахову освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, і успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН. Директор Закладу призначається і звільняється відділом освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної ради за погодженням з Дубов’язівською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

 Директор Закладу:

- здійснює загальне керівництво Закладом і несе повну відповідальність за його діяльність;

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якістю знань, умінь, навичок вихованців, учнів, слухачів;

- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки, соціального страхування та дотримання трудової дисципліни всіма працівниками Закладу;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу в межах затвердженого кошторису витрат;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, вчиняє інші дії пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Закладу, які не заборонені законодавством України;

- в межах граничної чисельності і затвердженого розміру фонду оплати праці визначає структуру Закладу, складає штатний розпис та кошторис згідно з діючим законодавством і подає їх на затвердження відділу освіти, молоді та спорту;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам відповідно до законодавства;

- представляє Заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок,

працівників культурно-освітніх закладів, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Закладу;

-  затверджує посадові обов'язки працівників Закладу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

- приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками Закладу, організовує та контролює їх виконання;

- подає на погодження до відділу освіти, молоді та спорту Дубов’язівської селищної ради проект змін до Статуту та погоджені зміни на затвердження Засновнику;

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріальної бази Закладу та його технічного оснащення, забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Закладом;

- відповідає за створення належних умов праці для працівників у відповідності з чинним законодавством;

- виконує інші функції, передбачені чинним законодавством та цим Статутом;

- подає на погодження засновнику річні плани роботи;

- подає на затвердження віділу освіти, молоді та спорту  Дубов’язівської селищної ради  навчальні плани і програми по здійсненню навчально-виховного процесу у  Закладі;

- розробляє робочий навчальний план Закладу на рік;

- щороку звітує про діяльність Закладу перед Засновником.

 Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Закладом.

 Педагогічна рада Закладу:

            розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи Закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

      розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

      визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

          створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

     розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних

працівників та навчально-виховного процесу закладу;

      порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників.

 Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вони не можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік.

 Органом громадського самоврядування Закладу є збори трудового колективу.

Вхід для адміністратора